Lit Jim Gean Friezen


Transposer


       Gurbe Douwstra - Lit jim gean Friezen

[Verse]

       D     A      D   G  D
Wy Friezen spatte eins amper út 'e bân 
      D                 A
Wy binn' bekend as 't folk fan 'tuike, tuike oan' 
       D
Us 'ja' is 'ja', ús 'nee' is 'nee' 
      G
en as sy freegje: 'hoe ist mei dy?' 
        D         A       D  G  D
Dan 'koe't wol minder' en da's al better as gewoan. 

       D       A       D    G D
In Fries allinnich rekket nearne fan oerstjoer 
     D                  A     
Ek al baarnt der yn him noch sa'n hillich fjoer
        D
Mar binn' wy mear as mei ús trijen, 
      G
binn' wy net mear stil te krijen
     D     A        D    G   D
Leit de massa-hystery fuort op 'e loer! 


[Chorus]

     D       A        D
Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean
      D                  A
Bliuw net sitten, stive Friezen, jimm' moatte stean 
       D
Jimm' moatte roppe, raz' en balte 
     G
Krekt as binn' jim net al te al te 
     D       A        D
Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean


[Verse]

       D         A       D
Nei twa kear nachtfroast wol de Hollanner der foar 
        D                    A
Hy ropt om 't hurdst: 'de tocht der tochten, die gaat door' 
     D  
Mar wy Friezen witte better
     G
iis is samar ek wer wetter 
     D      A     D  G  D 
En dus hâlde wy de kiezzen op elkoar 

      D         A         D  G D  
Mar hearre wy Henk Kroes dan sizzen: 'it giet oan' 
     D               A
Ferlieze al dy nochtere Friezen har ferstân 
      D         
Mei op 'e kop in 'Unox-petsje'
    G  
en by elk beferzen sleatsje 
      D     A      D  G D
Stean de kampioenen fan it ûnferstân 


[Chorus]

     D       A        D
Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean
      D                  A
Bliuw net sitten, stive Friezen, jimm' moatte stean 
       D
Jimm' moatte roppe, raz' en balte 
     G
Krekt as binn' jim net al te al te 
     D       A        D
Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean


[Verse]

       D      A       D  G  D
En bliuwt it winters alle nachten boppe nul 
        D                  A
Dan gau nei Tsjalf op 't Hearrenfean mei 't hiele spul
      D
Nei Tony, Ids en rappe Rintsje
      G
oe wat in kontsje hat dat fintsje 
     D           A        D  G  D
't Giet hjir om goud, nee dit is echt gjin flauwekul 

    D         A    D  G  D 
En al is ús pake fiifensantich jier 
      D                A
De holle read-wyt-blau, hy farvet sels it hier 
       D
En giet de 'wave' dan oer de banken
     G
kin ús pake hast wol janke 
     D            A          D  G D
Mar hy 'waved' mei, al docht it sear, ja stjerrend' wier 


[Chorus]

     D       A        D
Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean
      D                  A
Bliuw net sitten, stive Friezen, jimm' moatte stean 
       D
Jimm' moatte roppe, raz' en balte 
     G
Krekt as binn' jim net al te al te 
     D       A        D
Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean


[Verse]

       D      A      D  G D
En yn dat stadion dat, nei Abe is ferneamd 
       D               A
Heart elke fuotbalgek dochs út syn dak te gean 
       D         
Mar 'k hear amper minsken sjongen
        G
se koenen wol lêst ha fan de longen 
       D       A          D  G  D 
Binn' dit no werklik wol de fans fan 't Hearrenfean 

       D           A       D  G D
Earst as it goed giet, fielt de Fries him dan ferbûn 
       D                  D
Klinkt yn De Kuip it Frysk folksliet sels yn 't rûn 
          D
En al snapt gjin spiler wat wy roppe
      G
wy sjonge troch, dan mar foar Foppe 
     D        A       D    G D
Wy halde fol al wurde wy noait ris kampioen 


[Chorus]

     D       A        D
Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean
      D                  A
Bliuw net sitten, stive Friezen, jimm' moatte stean 
       D
Jimm' moatte roppe, raz' en balte 
     G
Krekt as binn' jim net al te al te 
     D       A        D
Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean
      

* All the chords provided on here are the property of the respective artist, authors and labels, they are intended strictly for educational purposes,read,view and private study. All the contents are extracted from the internet and we are not getting any responsibility for the content.